Powrót do Działalność

2012 r.

Głównym celem zadania, „Śladami legend sztumskich” było rozwijanie wśród dzieci – 25 uczniów z klas IV-V należących do Szkolnego Koła ,,Caritas?  ze Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Sztumie zainteresowania  małą ojczyzną oraz rozbudzenie ciekawości historycznej związanej z regionem, w którym żyją. Cele realizowano poprzez szereg różnorodnych działań opartych o tematykę legend związanych z ziemią sztumską. Znajomość legend dała uczniom nie tylko podstawy do poznawania historii regionu, ale przede wszystkim podwaliny pod budowanie tożsamości lokalnej.
Dla zrealizowania założonego celu przeprowadzono różnorodne działania umożliwiajace przygotowanie młodego pokolenia do rozwijania wartości kulturowych i narodowych oraz kształtowania pełnej postawy patriotycznej. Uczniowie odbyli spotkania z pasjonatami historii Sztumu i okolic. Wraz z nimi zgłębili wiedzę na temat legend sztumsko – dzierzgońskich i tzw. małej ojczyzny. Spotkania odbywały się w salach zamku w Sztumie,w mieście, w Małym Muzeum w Sztumie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie,  podczas wycieczek terenowych, np. do Dzierzgonia (spotkanie z archeologiem) i Świętego Gaju (śladami świętego Wojciecha) oraz Tczewa. Dzieci  wybrały się także na wycieczkę do Straszewa w celu złożenia kwiatów na grobie rodziców wielkiego patrioty i wychowawcy dzieci i młodzieży bł. księdza Władysława Demskiego.Tam również zapoznały się z historią szkoły polskiej,  biografią patronki parafii św. Katarzyny oraz poznały treść legend dotyczących okolic Straszewa. W drodze powrotnej odbyły się zajęcia turystyczno – krajoznawcze, odczytano legendy dotyczące potopu szwedzkiego i rozejmu w Nowej Wsi. W ramach realizacji zadań odbył się rajd integracyjny do Postolina oraz wyjazd do Muzeum Wisły w Tczewie w celu przeprowadzenia zajęć historyczno –  etnograficznych. Uczniowie spotkali się z grupą rycerzy sztumskich, którzy wprowadzili je w świat codziennego życia i wartości prawdziwego rycerza polskiego oraz zapoznali się z trescią legend dotyczących zamku sztumskiego. Zadanie publiczne zakładało również współpracę z osobami, które wspierają realizację projektu bezinteresownie, rozumiejąc potrzebę szerzenia postaw patriotycznych wśród najmłodszych.Zakupiono materiały do pracy-zbiory legend, mapy i publikacje dotyczące Sztumu i okolic. Fundamentem zakładanych działań było budowanie wiedzy o regionie w oparciu o legendy, kształtowanie postaw wzajemnego zaufania, współodpowiedzialności i pracy zespołowej oraz autentycznego zaangażowania w pielęgnowanie tradycji i kultury regionu. W czasie realizacji zadania uczniowie poznali techniki i metody opracowania zdobytych informacji, samodzielnie przeczytali wybrane legendy oraz inne opracowania związane z okolicą. Na zakończenie realizacji zadania uczestnicy przedstawili przygotowaną prezentację multimedialną oraz wykonali wystawę fotograficzną podsumowującą projekt. Spotkanie odbyło się w gronie zaproszonych gości, rodziców.

W 2012 r. włączyliśmy się jako partner merytoryczny w projekt pt:, „Jestem cząstką przyrody, więc o nią dbam”- zajęcia ekologiczne z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gminy Sztum współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4 LIDER. W zajęciach brały udział dzieci z klasy IIIa. W maju 2012r. odbyły się warsztaty ekologiczno – przyrodnicze w Białej Górze, podczas których dzieci poznały roślinność stepową porastającą piaszczyste wzniesienia rezerwatu. Po posiłku- pieczone kiełbaski z ogniska- uczniowie obserwowali pracę jednego z najstarszych obiektów hydrotechnicznych na Pomorzu. W tym samym miesiącu uczestnicy projektu wybrali się na zajęcia przygotowane przez Stowarzyszenie Eko – Inicjatywa do Kwidzyna.W plenerze poznawali tajniki przyrody. Zwiedzili również mini-zoo. W październiku uczniowie wybrali się śladami odpadów. Wraz z opiekunem – p. Grażyną Michalik byli w  oczyszczalni ścieków i na wysypisku śmieci. Wycieczkę zakończyli spotkaniem integracyjnym w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W  listopadzie dzieci brały udział w konkursie ekologicznym, podczas którego usystematyzowały wiedzę na temat ekologii i wykorzystały w praktyce umiejętność segregowania odpadów. Grudniowe spotkanie „Dbamy o nasz las”  i wspólne ognisko z leśnikiem zakończyło projekt. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskaliśmy dwa kosze do segregacji odpadów.

Środki pozyskane z 1% Stowarzyszenie zbiera na zakup tablicy multimedialnej wspomagającej proces dydaktyczny, wspieranie edukacji uczniów o różnych możliwościach intelektualnych i fizycznych.