Powrót do O nas

Misja

Cel działania organizacji – Stowarzyszenia „Szansa”

 1. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

 2. Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z problemami w nauce,

 3. Unowocześnianie bazy dydaktyczno- opiekuńczej szkoły,

 4. Upowszechnienie kultury, sztuki, tradycji narodowej małej i wielkiej ojczyzny,

 5. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,

 7. Ochrona i promocja zdrowia,

 8. Wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,

 9. Działania na rzecz edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 10. Organizacja i wspieranie wypoczynku uczniów.

Przedmiot organizacji statutowej organizacji pożytku publicznego:

 1. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ( 85,52,Z)

 2. Nauka języków obcych(85,59,A)

 3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,B),

 4. Działalność wspomagająca edukację (85,60,Z)

 5. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94,99,Z)