Powrót do O nas

Misja

Cel działania organizacji – Stowarzyszenia „Szansa”

 1. Wspomaganie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży,
 2. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 3. Upowszechnianie alternatywnych sposób spędzania czasu poprzez gry planszowe
 4. Upowszechnienie kultury, sztuki, tradycji narodowej,
 5. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 7. Ochrona i promocja zdrowia,
 8. Wspieranie uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci,
 9. Działania na rzecz edukacji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. Organizacja i wspieranie wypoczynku uczniów.

Przedmiot organizacji statutowej organizacji pożytku publicznego:

 1. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej ( 85,52,Z)
 2. Nauka języków obcych(85,59,A)
 3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,B),
 4. Działalność wspomagająca edukację (85,60,Z)
 5. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych (94,99,Z)